8 listopada 2016

O mnie

tomaszkozlowskiTomasz Kozłowski jest psychologiem, który posiada doświadczenie w pracy z managerami oraz osobami zarządzającymi w różnych organizacjach (np. praca z oficerami NATO w obszarze przywództwa transformacyjnego, działania na rzecz zespołów sił specjalnych). Uczestnictwo w kilkuset akcjach i wyprawach ratunkowych dały mu możliwość obserwacji zarówno siebie, jak wysoko wykwalifikowanych zespołów ludzkich podczas pracy, która pozostaje pod ogromnym wpływem czynników psychologicznych i środowiskowych. Jako instruktor ratownictwa górskiego często zarządzał akcjami oraz zespołami ratowniczymi pracującymi pod ogromną presją czasu oraz wagi podejmowanych decyzji. Jako psycholog praktyk pracujący w poradni, a równolegle z coraz wyżej sytuowanymi w hierarchii zespołami (ostatecznie zarządami) dostrzegał te same mechanizmy, które warunkowały zarówno sukcesy, jak i porażki, ponoszone przez członków różnych zespołów (wojskowych, ratowniczych, projektowych, zarządowych, wolontaryjnych, i.in.). Niezwykle istotnym elementem w funkcjonowaniu tych zespołów stała się indywidualna praca z osobami, które zarządzają innymi ludźmi – ich osobiste funkcjonowanie w środowisku pracy często stanowiło o jakości wypracowywanej przez cały zespół.

Odpowiedzią na te obserwacje było tworzenie, a później stałe modyfikacje, autorskich programów diagnozujących dysfunkcje zespołowe, a także dostarczających działań naprawczych zmierzających do poprawy funkcjonowania trzech podsystemów, tj. 1) zespołu, 2) managera z zespołem oraz 3) samego managera. To podejście spowodowało, że praca z managerem stała się trwałą częścią każdego wdrażanego programu naprawczego.

Zaangażowanie Tomasza Kozłowskiego w sporty ekstremalne, głównie skoki spadochronowe, daje bardzo cenne filary do kształtowania postawy związanej z potrzebą dokonywania stałej autodiagnozy oraz autoanalizy własnych słabości w celu tworzenia rzetelnej mapy obszarów kwalifikowanych do rozwoju. Współdziałanie, a także obserwacje skaczących samodzielnie i zespołowo osób oraz stała pomoc, którą świadczy na ich rzecz w celu pokonania naturalnych lęków, stanowią niespotykane na rynku doświadczenia owocujące transformacją podobnych postaw na grunt pracy coachingowej z managerami, którzy zgłaszają trudności w obszarze lęków społecznych, wątpliwości decyzji, problemów motywacyjnych oraz obszarów ryzyka. Bardzo cennym doświadczeniem był również udział w rekordowym skoku spadochronowym ze stratosfery (10.735 m). Było to niezwykle trudne zadanie zespołu projektowego, które po 2,5 roku przygotowań zakończyło się sukcesem, ale co jeszcze ważniejsze, zebraniem obszernego materiału na temat działań w niezbadanym wcześniej przez uczestników obszarze. Doświadczenie w pracy z managerami oraz zespołami z wielu krajów daje mu także możliwość nabrania potrzebnego w tej pracy dystansu oraz postawy otwartości na każdą rozwiązywaną kwestię, problem, czy zadanie.

Praca w obszarze interwencji kryzysowej, tj. w tych sytuacjach, kiedy pomaga ludziom stającym naprzeciw dramatów, traumy, katastrof, nagłej śmierci kogoś   w pracy, klęsk żywiołowych, daje Tomaszowi Kozłowskiemu możliwość pomocy innym w zmaganiu się z największymi kryzysami, które może rozwiązywać dzięki jego wiedzy i doświadczeniom nabytym podczas tej niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Jego osobiste doświadczenia związane z wyprowadzeniem się na stałe do Nowej Zelandii oraz niespodziewanego powrotu do Polski z powodów rodzinnych, a co w konsekwencjach z tego wynikało, rozpoczęcia budowania pozycji na rynku jeszcze raz od zera, spowodowało specyficzne podejście do zmiany, która jest teraz zawsze spostrzegana jako szansa, możliwość pozyskania nowych zasobów do radzenia sobie z wymogami środowiska zawodowego i społecznego, a co również bardzo ważne, jest niezwykle trwałym fundamentem pozytywnej i optymistycznej postawy przekazywanej pracującym z nim osobom.